Kotikäynnit

Jos asiakkaan on vaikea tulla hoitolaitokseen esim. liikkumisvaikeuksien tai muistisairauden takia, hoito voidaan toteuttaa myös kotikäynteinä. Kotikäyntien suurimmat asiakasryhmät ovat neurologiset kuntoutettavat, ikäihmiset sekä murtumien ja/ tai leikkausten jälkeinen jatkokuntoutus.

Kotikäyntien tarkoituksena on liikunta- ja toimintakyvyn kohentuminen. Tavoitteena on, että asiakas pystyy jälleen toimimaan omassa arkiympäristössään mahdollisimman itsenäisesti . Kuntoutuksessa voidaan keskittyä liikunta- ja toimintakykyä kohentavien harjooitteiden lisäksi esim. asiakkaan koti- ja lähiympäristössä kokemiin haasteisiin tai asiakasta avustavien henkilöiden kokemiin haasteisiin asiakkaan siirtymisten avustamisessa.

Fysioterapeutti on myös ammattihenkilö arvioimaan liikkumista ja arjessa selvitymistä tukevien apuvälineiden tarvetta. Kotikäyntien toteuttamiseen sisältyy myös yhteistyön tekeminen asiakkaan hoitoon ja arkeen osallistuevien omaisten sekä ammattihenkilöiden kanssa ( esim. hoitava lääkäri ja kotihoidon henkilökunta).

Fysioterapeutti tuo mukanaan asiakkaan kotiin tarvittavat terapia- ja hoitovälineet. Lisäksi terapeutti kirjaa asiakkaan kuntoutuskäynneillä tehdyt harjoitteet, mahdolliset kotiohjeet sekä arvion kuntoutuksen edistymisestä tuomaansa vihkoon. Myös omaiset ja muu avustava henkilökunta voivat kirjoittaa omia huomioitaan ja terveisiään tähän fysioterapia vihkoon.

Kotikäynnit voidaan toteuttaa myös palvelutalossa tai hoitolaitoksessa ( esim. terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla). Lääkärin kirjoittama fysioterapialähete (SV3FM) ei ole pakollinen kotikäyntientoteuttamiseen, mutta antaa tarvittavaa lisätietoa asiakkaan diagnoosista.